1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Just better
Odaberite

Jednostavno bolje

Srce naše globalne ekološke misije

Šta podrazumevamo pod "Jednostavno bolje"? Briga o životnoj sredini nije ništa novo za Toyotu. Mi smo već dugi niz godina postavljali čvrste temelje u svim sferama našeg poslovanja, kako bismo osigurali da je poštovanje životne sredine kamen temeljac svih naših aktivnosti. U ovom odeljku otkrijte ekološku korporativnu strukturu, metodologije i sertifikate koje koristimo kako bismo bili "Jednostavno bolji".

 

POVELJA O ZEMLJI, POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I AKCIONI PLAN

 • Mi smo posvećeni zaštiti i unapređenju životne sredine, tako da moramo biti sigurni da svi aspekti našeg poslovanja razumeju šta se od njih traži i da radimo zajedno kako bismo uspešno postigli naše ciljeve u oblasti zaštite životne sredine. Kao i za naše planove u oblasti životne sredine, mi se takođe moramo biti sigurni da radimo u skladu sa zakonima i propisima zaštite životne sredine i moramo imati prave mere za prepoznavanje svih ekoloških rizika i bavljenje njima.

 • Principi za upravljanje životnom sredinom koje koristimo u svim sferama našeg poslovanja, razvijeni su iz tri izvora: Toyotina Povelja o Zemlji, Politika Zaštite Životne sredine i Evropski Ekološki Akcioni Plan. Oni nam daju svojevrstan okvir koji nam pomaže da konstantno poboljšavamo naš učinak i napredak ka našim ekološkim ciljevima. Oni takođe podržavaju razmenu znanja i iskustava sa drugima, kako bi se povećala ekološka svest i odgovornost.


 • Toyotina Povelja o Zemlji je naš globalni pristup upravljanju pitanjima iz oblasti životne sredine.


 • Naša Politika Zaštite Životne sredine nam pomaže da izgradimo ekološki odgovornu kompaniju.


 • Naš Ekološki Akcioni Plan identifikuje naše ciljeve, kao i način na koji možemo da ih ostvarimo.


 • Nastojimo da ispunimo i održimo međunarodno priznate ekološke standarde.

Toyotina Povelja o Zemlji izražava našu centralnu filozofiju o životnoj sredini, kao i našu posvećenost da pomognemo u stvaranju održivog društva, sa nultim emisijama.

TOYOTINA POVELJA O ZEMLJI

 • Toyotina Povelja o Zemlji je temelj svih naših aktivnosti u oblasti životne sredine. To je jasna izjava o osnovnim političkim i akcionim smernicama koje pratimo da bismo postigli održivi razvoj i efikasno upravljanje životnom sredinom. Povelja je usko povezana sa Toyotinim Vodećim Principima, koji definišu našu filozofiju korporativnog upravljanja. Konkretno, ona podržava drugi od ovih principa koji navodi da ćemo "posvetiti naše poslovanje pružanju čistih i bezbednih proizvoda i poboljšanju kvalitita života kroz sve naše aktivnosti".

 • Povelja je napisana 1992. godine i naknadno revidirana 2000. Ona utvrđuje našu osnovnu politiku, izražavajući kako želimo da pomognemo u postizanju prosperitetnog društva sa nultim emisijama, razvijajući ekološki prihvatljive tehnologije, kao i stalnim poboljšanjem kroz saradnju sa drugima.To nam takođe daje akcione smernice, podstičući ekološku svest i odgovornost i deleći stečena znanja i iskustva sa drugima.

OSNOVNA POLITIKA


 • Mi radimo u harmoniji sa životnom sredinom i težimo ka nultim emisijama u svim sferama našeg poslovanja.


 • Koristimo sve moguće tehnologije zaštite životne sredine kako bismo potpomogli da životna srednina i ekonomija koegzistiraju u harmoniji.


 • Ovo nam pomaže u rešavanju problema životne sredine na globalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.


 • Mi gradimo odnose sa organizacijama i pojedincima radi očuvanja životne sredine.

AKCIONE SMERNICE


 • Vodimo se izazovom nultih emisija u svakom aspektu našeg poslovanja.


 • Možemo obezbediti benefite za životnu sredinu kroz saradnju sa našim poslovnim partnerima.


 • Aktivno podržavamo društvene aktivnosti da bismo očuvali i unapredili životnu sredinu.


 • Delimo informacije sa drugima i radimo na izgradnji šire svesti o očuvanju životne sredine.

Naša politika zaštite životne sredine nije vezana samo za ono što radimo kao kompanija, već i za to kako možemo pomoći u podizanju svesti i deljenjem ideja sa drugima.

TOYOTINA EVROPSKA POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Evropska Politika Zaštite Životne sredine je formalni izraz toga kako možemo ostvariti ciljeve koji su obuhvaćeni našom Poveljom o Zemlji. Sačinjena je 2011. godine i predstavlja kamen temeljac načina na koji upravljamo pitanjima zaštite životne sredine kroz naše poslovanje, u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima i propisima. Politika podržava naš cilj davanja liderstva u životnoj sredini, razvoja i implementacije najbolje prakse u našoj industriji i pomaganja drugima da razviju sopstvenu brigu o životnoj sredini kao i delovanje u toj oblasti.

 • Politika obuhvata naše obećanje da ćemo smanjiti emisije u svakoj fazi životnog ciklusa naših vozila, da ćemo redukovati otpad i količine prirodnih resursa koje koristimo, i da ćemo ostvariti napredak ka našem cilju, ka potpuno ekološkom automobilu. Ovo je podržano i od strane naše posvećenosti stalnom usavršavanju u oblasti zaštite životne sredine i korišćenju energije u skladu sa zakonskim regulativama. Takođe, mi nastojimo da podelimo naša iskustva i podstičemo druge da budu svesniji po pitanju problema u životnoj sredini i pronalaženju efikasnih načina suočavanja sa njima.

EKOLOŠKA POSVEĆENOST


 • Radimo na smanjenju emisije CO2 i drugih štetnih gasova u svim našim operacijama.


 • Korišćenje naše parole - Smanjenje, Ponovna upotreba, Reciklaža i Obnova, pomaže nam da smanjimo količinu otpada i upotrebljene energije, kao i drugih resursa.


 • Naš cilj je da razvijemo automobil koji nema negativan uticaj na životnu sredinu.

KONTINUIRANO POBOLJŠANJE


 • Uzimamo u obzir probleme u oblasti zaštite životne sredine i njihov uticaj u svakoj životnog veka vozila.


 • Vodimo računa da naše poslovanje i proizvodi uvek ispunjavaju ekološke standarde navedene u zakonima širom sveta.


 • Dizajniramo fabrike i produkcione sisteme i metode koje su ekološki odgovorne.

OTVOREN DIJALOG


 • Sarađujemo sa poslovnim partnerima, našim zaposlenima kao i našim kupcima, radi promovisanja ekološke svesti i najbolje prakse.


 • Okruženje predstavlja primarnu brigu u našem radu, kao i našim odnosima sa drugima.


 • Uvek tražimo nove načine za podsticanje i razvoj ekološkog razmišljanja i delovanja.

Veoma je važno pripremiti se za budućnost, tako da svakih pet godina pravimo novi Akcioni Plan Zaštite Životne sredine, koji je regularno revidiran i ažuriran.

 

KONCEPT AKCIONOG PLANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Naš Akcioni Plan Zaštite Životne sredine postavlja naše ekološke aktivnosti i ciljeve za period od pet godina.

  Kao i objašnjenje šta ćemo raditi u kratkoročnom periodu, takođe nam daje strategiju za rad prema našim dugoročnim ciljevima. Mi pravimo potpuno ažuriran plan svakih pet godina, ali njegov sadržaj se revidira na godišnjem nivou i kada je to potrebno. Kada dostignemo kraj svakog petogodišnjeg perioda, koristimo priliku da se osvrnemo unazad na ono što smo postigli i da identifikujemo oblasti u kojima nam je potrebno poboljšanje ili da učinimo više da bismo postigli naše ciljeve.

  Poslednji Akcioni Plan Zaštite Životne sredine je šesti koji smo sproveli. Formulisan je u jesen i pokriva period od aprila 2016. do marta 2020. godine.

NAŠ TRENUTNI AKCIONI PLAN

 • Plan prema kome radimo danas unapređuje tri prioritetne oblasti koje smo ustanovili u prethodnom planu: kako možemo da doprinesemo stvaranju društva sa nultim emisijama štetnih gasova, kako možemo postići društvo sa višom svesti o reciklaži i kako možemo da učinimo više da bismo zaštitili životnu sredinu i izgradili društvo koje živi i radi u skladu sa prirodom. Naša glavna strategija ostaje isporuka održive mobilnosti razvojem novih i boljih ekoloških automobila.

 • Usvajanje plana poklopilo se sa najavom Toyotinog Ekološkog Izazova 2050, u kome objavljujemo smele ekološke ciljeve koje nameravamo da dostignemo do sredine veka. Naši napori će biti podržani i ojačani našim sadašnjim i budućim akcionim planovima.


 • Bolji vazduh

  Stvaranje ekoloških vozila za svet.


 • Bolja zemlja

  Kako mi Redukujemo, Ponovo upotrebljavamo, Recikliramo i Obnavljamo da bismo unapredili životnu sredinu.


 • Aktivnosti sa socijalnim doprinosom

  Više od automobila.

Nastojimo ka tome da način na koji upravljamo, pratimo i pregledamo naše ekološke performanse i aktivnosti zadovoljava nezavisne međunarodne standarde.

PROCENA ŽIVOTNOG CIKLUSA (LCA)

 • Procena životnog ciklusa je dobro poznata metodologija koja identifikuje i procenjuje ekološke uticaje koji su razultat čitavog živoptnog ciklusa proizvoida. Toyotin Sistem Procene Eko-vozila (Eco-VAS) ide iznad ovoga i korišćen je od strane glavnog inženjera za procenu uticaja naših vozila na životnu sredinu, od vađenja resursa, preko proizvodnje, upotrebe i eventualnog recikliranja i odlaganja.

  Sistem omogućava da ciljevi budu određeni iz početnih faza koje regularno pregledamo kako bismo se uverili da ih je moguće dostići. Mi primenjujemo Procenu životnog ciklusa naših vozila još od 1997. godine. Svaka nova generacija vozila postiže bolje ekološke performanse u odnosu na svoje prethodnike. Imamo čak i našu sertifikovanu metodologiju.

 • Toyotina LCA metodologija, koja je primenjena na naša putnička vozila je pregledana i odobrena od strane TÜV Rheinland, i sertifikovana je u skladu sa ISO14040/14044 standardima.

ISO 14001 SERTIFIKOVANI

 • Međunarodna Organizacija za Standardizaciju pruža globalno priznate sertifikate za kompanije i organizacije koje ispunjavanju svoje standarde za upravljanje životnom sredinom. ISO 14001 pokriva mnoge različite aspekte, uključujući i implementaciju Politike zaštite životne sredine, postavljanje ciljeva, obuku i svesnost, kao i redovno praćenje učinka.

  Mi cenimo ISO 14001 i sredstva koja pruža, koja podržavaju našu posvećenost i stalno usavršavanje u našim ekološkim performasama.

  Više od 20 naših lokacija u Evropi je dobilo ISO 14001 sertifikate, uključujući fabrike, prodajne i logističke centre.

  Pored toga, više od trećine naših partnera je takođe dobilo ekološke sertifikate.

 • Preuzmite


  Evropski glavni i tehnički centar, 14 delova logistike, 6 logistika vozila & LRVT Paris su sertifikovani ISO14001 standardima sa AVI. Svi NMSC/EMC su sertifikovani od strane drugih nacionalnih sertifikacionih tela.